Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN ASTO KEUKENS B.V. , GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 24187310
__________________________________________________________________________________
Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden (“de Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
- Aanneming van werk: (af-)levering aan een aannemer/projectontwikkelaar, waaronder tevens is begrepen door Asto te verrichten montage- en overig installatiewerk;
- Asto: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asto Keukens B.V., gevestigd te Rotterdam;
- Opdrachtgever: iedere Rechtspersoon en iedere Particulier die met Asto een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten;
- Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Asto en Opdrachtgever betreffende door Asto ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Producten en tevens iedere
(rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan;
- Particulier: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
- Producten: alle zaken en door Asto te verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder mede zijn begrepen alle zaken die Asto in dat kader van of namens Opdrachtgever onder zich heeft. Onder “Producten” worden ook onderdelen en toebehoren begrepen.
- Projectbouw: (af-)levering aan een Particulier of Rechtspersoon die met een aannemer/projectontwikkelaar heeft gecontracteerd in het kader van een project waarbij Asto door de aannemer/projectontwikkelaar als leverancier is aangewezen;
- Rechtspersoon: iedere entiteit die naast de Particulier rechts- en handelingsbevoegd is als ware het een natuurlijk persoon;
- Uitvoering: de uitvoering van alle activiteiten die onderdeel zijn van de Overeenkomst.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Voorwaarden van toepassing op iedere
(rechts-)betrekking tussen Asto en Opdrachtgever.
2.2 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden binden Asto alleen, indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk door Asto zijn bevestigd.
2.4 De Voorwaarden zijn mede opgesteld ten gunste van alle (rechts-)personen van wie Asto zich bedient bij Uitvoering van de Overeenkomst.
2.5 In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.6 De ongeldigheid, nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen -waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, offertes, prijslijsten en brochures- op welke wijze dan ook door of namens Asto gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door Opdrachtgever. Herroeping door Asto na aanvaarding door Opdrachtgever dient onverwijld na aanvaarding te geschieden.
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 2
3.2 De inhoud van de aanbieding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, op door Asto gedane metingen. Opdrachtgever is verplicht Asto te informeren over alle feiten en omstandigheden die Uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover Opdrachtgever die kende of behoorde te kennen.
3.3 Een Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Asto danwel zodra door Asto een begin is gemaakt met Uitvoering. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst dan wel mondelinge toezeggingen binden Asto slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door Asto.
3.4 Alle Producten die niet genoemd zijn in de Overeenkomst vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
3.5 Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen en kunnen niet leiden tot reclames. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen. Asto biedt een Opdrachtgever die kiest voor natuurstenen-werkbladen, -achterwanden, -tafelbladen e.d. de mogelijkheid om de gewenste kleur c.q. partij bij de leverancier van het natuursteen te reserveren, welke reservering voor rekening en risico van Opdrachtgever is.
Artikel 4 – Intellectueel eigendom
4.1 Elk recht van intellectueel of industrieel eigendom op afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, berekeningen etc., bij aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekt, blijft te allen tijde bij Asto berusten. Genoemde bescheiden mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asto niet worden vermenigvuldigd, geheel of gedeeltelijk nagebootst, gekopieerd, geëxploiteerd, aan derden worden getoond, bekendgemaakt en/of ter hand gesteld, op straffe van volledige schadevergoeding door Opdrachtgever. Op verzoek van Asto dienen de genoemde bescheiden onmiddellijk aan Asto te worden geretourneerd.
4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op c.q. in door Asto geleverde of ter beschikking gestelde Producten te verwijderen en/of te wijzigen, op straffe van volledige schadevergoeding door Opdrachtgever.
4.3 De kosten van tekeningen, bestekken en andere bescheiden, worden niet in rekening gebracht, indien met Asto een Overeenkomst wordt gesloten waarop de in lid 1 bedoelde bescheiden betrekking hebben. In de overige gevallen kunnen zij wel in rekening worden gebracht. Indien in dit laatste geval sprake is van een Particulier, zullen de kosten alleen dan in rekening worden gebracht indien Asto de Particulier bij diens verzoek tot het uitbrengen van een offerte schriftelijk, waaronder is begrepen via de elektronische weg, heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en de hoogte ervan.
Artikel 5 - Uitvoering
5.1 De met Asto overeengekomen termijn van Uitvoering van de Overeenkomst is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende (werk-)omstandigheden en tijdige levering door derden van de voor de nakoming van de Overeenkomst door Asto benodigde zaken. Indien geen Uitvoeringstermijn is overeengekomen, geldt een redelijke Uitvoeringstermijn te rekenen vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De door Asto opgegeven termijn van Uitvoering van de Overeenkomst c.q. de redelijke Uitvoeringstermijn is niet fataal en slechts indicatief.
5.2 Asto zal de termijn van Uitvoering c.q. de redelijke Uitvoeringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Indien een termijn wordt overschreden of de verwachting daartoe bestaat, zal Asto voor zover redelijkerwijze mogelijk aan Opdrachtgever de oorzaak van de overschrijding en de te verwachten nieuwe termijn voor levering opgeven. Het enkele verstrijken van de termijn van Uitvoering c.q. de redelijke Uitvoeringstermijn levert geen verzuim op en maakt Asto niet schadeplichtig.
5.3 Opdrachtgever dient Asto in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever er in ieder geval voor zorg draagt dat de plaats van Uitvoering alsmede de toegang hiertoe bereikbaar is, de aldaar aanwezige condities toereikend zijn en Asto kan beschikken over de benodigde faciliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansluitmogelijkheden voor de benodigde energie.
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 3
5.4 Indien de voor Uitvoering benodigde gegevens door Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan Asto zijn verstrekt dan wel Opdrachtgever er niet voor zorg draagt dat voldaan is aan het bepaalde in artikel 5.3, heeft Asto het recht de Uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Indien en voor zover een deugdelijke Uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Asto het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5.6 Asto is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Asto is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Asto kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en schade aan zaken, materialen, gereedschappen en machines die Asto gedurende de Uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever aanwezig heeft.
5.7 Asto heeft het recht in gedeelten uit te voeren en is gerechtigd deze deelprestaties afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Asto gerechtigd de Uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.8 Ieder die zich ophoudt op de terreinen van Asto, in de directe nabijheid van materieel e.d. van Asto of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar, met al hetgeen hij bij zich heeft, voor eigen risico, en dient de van overheidswege en door Asto gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt op te volgen. Opdrachtgever dient Asto dienaangaande te vrijwaren jegens aanspraken van derden. Indien Asto desalniettemin mocht worden aangesproken, is het bepaalde in artikel 10 [Aansprakelijkheid] van de Voorwaarden onverkort van toepassing en heeft Asto voor het volledige door haar voldane bedrag, inclusief rente en kosten, recht van regres op Opdrachtgever.
5.9 Asto is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld op door Asto te bepalen wijze. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van Asto op de door Asto bepaalde wijze zekerheid heeft gesteld, zijn alle vorderingen van Asto op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
Artikel 6 – (Af-)levering en afroep
6.1 De (af-)levering van Producten, de bepalingen omtrent de kosten van (af-)levering en de overgang van het risico geschieden volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, waarop van toepassing zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms. Bij strijd tussen de Incoterms en de Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden.
6.2 Bij franco levering geschiedt vervoer van Producten voor rekening en risico van Asto. In alle andere gevallen geschiedt vervoer voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.3 Het risico van verlies of beschadiging van Producten, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de Producten aan Opdrachtgever feitelijk worden (af-)geleverd dan wel, indien dit eerder is, in de macht van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
6.4 Opdrachtgever heeft het recht om, wanneer Asto aankondigt de door Opdrachtgever bestelde Producten te zullen
(af-)leveren, Asto schriftelijk te verzoeken de betreffende Producten gedurende een periode van maximaal één (1) maand, na de oorspronkelijke door Asto aangekondigde (af-)leverdatum, kosteloos in de magazijnen van Asto op te slaan. Na de periode van maximaal één (1) maand worden de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn. Heeft Opdrachtgever een verzoek als vermeld in de eerste volzin van dit artikellid gedaan, dan geschiedt de levering op afroep, met dien verstande dat in een zodanig geval door Asto een (af-)levertijd wordt aangehouden van minimaal vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de nieuwe afroepdatum.
6.5 Indien Opdrachtgever de verrichte prestatie niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept, zal Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Asto in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs, zoals bedoeld in artikel 8 [Prijzen en prijsverhogingen], te factureren. Asto is dan, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende rechten en bevoegdheden, tevens gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 4
6.6 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6.5 en Opdrachtgever nadien, ondanks aan hem door Asto gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept, is Asto van al haar verplichtingen bevrijd.
6.7 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van vijftien (15)% van het totaalbedrag dat Opdrachtgever bij volledige uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen. Indien Asto de Producten reeds onherroepelijk heeft besteld bij haar leverancier(s), is Opdrachtgever in afwijking van het in de eerste volzin van dit artikellid bepaalde, gehouden honderd (100)% van het totaalbedrag te voldoen dat Opdrachtgever bij volledige uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen.
Artikel 7 – Reclames, keuring en garantie
7.1 Bij leveringen anders dan voor de Projectbouw, dienen de Producten terstond bij de levering door of namens Opdrachtgever te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen en wel:
a. Bij levering af bedrijf: in het bedrijf van Asto onmiddellijk voordat de Producten het bedrijf van Asto verlaten, waarbij eventuele gebreken direct aan Asto dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
b. Bij levering franco: onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel bij de leveringsplaats, waarbij eventuele gebreken op het meegeleverde document dienen te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
7.2 Reclames betreffende Producten die na levering in de zin van artikel 7.1 reeds op enige wijze zijn bewerkt c.q. verwerkt, worden niet geaccepteerd.
7.3 Bij leveringen in de Projectbouw dienen Producten bij de oplevering van de woning of het appartement te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen, waarbij eventuele gebreken direct aan Asto dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
7.4 Bij Aanneming van werk dienen reclames plaats te vinden onmiddellijk na beëindiging van het betreffende onderdeel van het werk, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
7.5 Reclame met betrekking tot gebreken, welke bij normale keuring ten tijde van de levering in de zin van artikel 7.1. c.q. de oplevering in de zin van artikel 7.3 niet direct kunnen worden geconstateerd dan wel, in het geval van Aanneming van werk, bij normale keuring in de zin van artikel 7.4 niet direct kunnen worden geconstateerd, dient onmiddellijk te geschieden -doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen- na het moment waarop het gebrek is geconstateerd danwel, indien dit eerder is, redelijkerwijze geconstateerd had kunnen worden. Reclame dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden, zoveel mogelijk onderbouwd met bescheiden.
7.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is Asto niet verplicht een retourzending van Opdrachtgever te accepteren. Indien retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asto plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag na aankomst voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van retourgezonden Producten blijft berusten bij Opdrachtgever totdat Asto schriftelijk de retourzending en de retourgezonden Producten heeft aanvaard, aan welke aanvaarding Asto voorwaarden kan verbinden.
7.7 Indien tijdig en in overeenstemming met deze Voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Asto genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Asto de keuze hebben hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat de Producten alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij de niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Asto terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Asto.
7.8 Garantie op door een derde toegeleverde zaken kan nooit verder strekken dan de garantie die Asto wordt verleend door die derde.
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 5
7.9 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling dan wel onjuist gebruik of onderhoud. Betreffende door Asto uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie verleend. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en schadevergoeding uit. Iedere bestaande garantieverplichting vervalt eveneens indien Opdrachtgever reparaties e.d. laat uitvoeren door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asto.
7.10 De door Asto geboden garantie, conform het bepaalde in de voorgaande artikelleden, geldt uitsluitend indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de met Asto gesloten Overeenkomst nakomt.
7.11 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van drie (3) maanden na ontvangst van de geleverde Producten. Indien Opdrachtgever een Particulier is vervalt iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.
Artikel 8 – Prijzen en prijsverhogingen
8.1 Alle door Asto opgegeven prijzen zijn inclusief het op dat moment geldende percentage omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
8.2 A. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen optreden in de prijsbepalende factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden en/of sociale bepalingen door onder meer overheid en/of vakorganisaties is Asto gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Asto en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Asto gerechtigd daarin vermelde prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. B. Ingeval Opdrachtgever een Particulier is, geldt dat prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
8.3 Een bij Opdrachtgever geldende risicoregeling, zoals maar niet beperkt tot de risicoregeling conform de UAV, is jegens Asto niet van toepassing en wordt door Asto expliciet van de hand gewezen.
Artikel 9 - Betaling
9.1 Bij het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever vijftien (15)% van het totaalbedrag te voldoen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het restant van het totaalbedrag uiterlijk één (1) werkdag voor (af-)levering op de door Asto opgegeven bankrekening is gestort. Het voorgaande geldt tenzij door Asto uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
9.2 Verrekening of opschorting van betaling door Opdrachtgever of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
9.3 Indien betaling niet binnen de geldende betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum een rente van één (1)% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend wordt. Alle alsdan te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien (15)% van de openstaande vordering, met een minimum van EUR 400,-- (vierhonderd Euro). Bovendien is Asto bij niet, niet tijdige c.q. niet volledige betaling gerechtigd tot opschorting van verdere Uitvoering ingevolge de Overeenkomst.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde, is Asto uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Opdrachtgever aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van Asto en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Asto en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
10.2 Asto is nimmer aansprakelijk voor:
- indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade en/of schade ten gevolge van vertraging in de Uitvoering van de Overeenkomst en/of
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 6
- immateriële schade, die Opdrachtgever, of een derde, lijdt doordat Asto of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de Uitvoering van de Overeenkomst.
10.3 Opdrachtgever is in ieder geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm ook, die ontstaat nadat de door Asto geleverde Producten zijn bewerkt en/of verwerkt.
10.4 Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Asto per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Asto in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Asto in ieder geval beperkt tot vijftig (50)% van het bedrag van de netto-prijs van dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, met een absoluut maximum van EUR 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend Euro).
10.5 In het geval Asto optreedt als subcontractant van Opdrachtgever, is Asto gerechtigd zich tevens te beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en haar opdrachtgevende partij.
10.6 Opdrachtgever dient Asto te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen voortvloeiend uit de Uitvoering door Asto. Indien Asto desalniettemin aansprakelijk mocht worden gehouden, is het bepaalde in de vorige artikelleden onverkort van toepassing en heeft Asto alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding en kosten recht van regres op Opdrachtgever.
10.7 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval door verloop van zes (6) maanden na Uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever een Particulier is vervalt iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel door verloop van één (1) jaar na Uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 11 - Overmacht
11.1 In het geval Asto door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel Uitvoering door
overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Asto het recht voor de duur van de overmachtstoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand en andere bedrijfsstoornissen waaronder tevens is begrepen onwerkbaar weer, in-, uit- en doorvoer verboden, niet/niet tijdige of gebrekkige uitvoering door derden en overige buiten de controle van Asto liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen. Daarnaast zal Asto zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen, waarvan c.q. van wie zij zich bedient bij Uitvoering van de Overeenkomst.
11.3 Indien Asto overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel de Uitvoering van de Overeenkomst opschort, is de opdrachtnemer verplicht op verzoek van Asto de eventueel op grond van artikel 5.9 verlangde zekerheid te verlengen tot dertig (30) dagen na het verstrijken van de nieuwe Uitvoeringstermijn.
11.4 Indien Asto de Uitvoering van de Overeenkomst opschort en de overmachttoestand zes (6) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.5 Asto zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
11.6 In geval van overmacht van Asto heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Indien en voor zover Asto desalniettemin tot schadevergoeding mocht worden gehouden, is het bepaalde in artikel 10 [Aansprakelijkheid] van de Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
11.7 In de in artikel 11.1. bedoelde gevallen is Asto gerechtigd betaling te verlangen van de prestaties, die bij de Uitvoering van de betreffende Overeenkomst reeds door Asto zijn verricht voordat van de omstandigheid, die overmacht oplevert, is gebleken.
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 7
11.8 Asto heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht oplevert, intreedt nadat Asto tot Uitvoering van de Overeenkomst had dienen over te gaan.
Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke ontbinding
12.1 Asto is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel - zulks ter vrije keuze van Asto - de Uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever zijn faillissement, surséance van betaling of schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of verkrijgt, dan wel onder bewind of curatele wordt gesteld;
b. Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt danwel de Opdrachtgever-Particulier overlijdt;
c. op (een gedeelte van de) zaken van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en dit beslag niet binnen een termijn van één (1) maand is opgeheven;
d. indien bij Asto goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn financiële en/of overige verplichtingen jegens Asto te voldoen.
12.2 Bovendien is Asto bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling één of meer van zijn (betalings-) verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt.
12.3 De vordering die Asto tengevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot schadevergoeding en kosten, is terstond en geheel opeisbaar.
12.4 Indien Asto conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel Uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever op verzoek van Asto verplicht de eventueel conform artikel 5.9 van deze Voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot dertig (30) dagen na het verstrijken van de nieuwe Uitvoeringstermijn.
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
13.1 Asto blijft eigenaar van alle door Asto geleverde zaken tot voldoening door Opdrachtgever van de tegenprestatie terzake de door Asto krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.
13.2 Opdrachtgever zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Asto bewaren. Indien Opdrachtgever uit of mede uit de door Asto aan hem geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is het een zaak die Asto voor zichzelf doet vormen en houdt Opdrachtgever die voor Asto, terwijl Asto steeds eigenaar blijft, totdat aan alle verplichtingen, zoals in dit artikel bedoeld, is voldaan.
13.3 Opdrachtgever is verplicht Asto terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Opdrachtgever heeft niet het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat aan alle verplichtingen zoals in dit artikel bedoeld is voldaan.
13.4 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Asto gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, weg te halen of te doen weghalen. De opdrachtgever is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen, op straffe van volledige schadevergoeding.
13.5 Asto is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Asto op Opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan.
13.6 Alle zaken, documenten en gelden die Asto, uit welken hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen strekken Asto tot zekerheid voor de vorderingen die Asto ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen.
13.7 Asto is gerechtigd om voormeld zekerheids- en/of retentierecht uit te oefenen ook voor hetgeen Opdrachtgever nog aan Asto verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande Overeenkomsten.
Algemene voorwaarden d.d. 29 maart 2011 8
Artikel 14 – Specifieke bepalingen ten aanzien van Aanneming van werk
14.1 Bij Aanneming van werk is Opdrachtgever verplicht op het werk te zorgen voor een voldoende tegen brand en diefstal beveiligde opslagplaats, welke bereikbaar is met het door Asto gekozen transportmiddel. De opslagplaats dient zodanig gelegen te zijn, dat de te verwerken materialen zonder bijzondere maatregelen van de opslagplaats kunnen worden overgebracht naar de plaats waar zij moeten worden verwerkt.
14.2 Tenzij Opdrachtgever een Particulier is, is deze verplicht bij Aanneming van werkt zorg te dragen voor de aanwezigheid van hulpmaterialen (zoals zand en water) en hulpgereedschappen (zoals kruiwagens, steigers en kranen) welke hulpgereedschappen geheel voor risico van Opdrachtgever blijven tijdens het gebruik door Asto of haar (onder-) aannemer(s).
14.3 Bij Aanneming van werk biedt Opdrachtgever, tenzij deze een Particulier is, de mogelijkheid van verticaal transport van de materialen en de goederen.
14.4 Bij Aanneming van werk dient Opdrachtgever er voor zorg te dragen, dat de ruimten c.q. het terrein waar het werk verricht moet worden, geheel schoon en vrij van obstakels zijn en dat deze in een zodanige toestand verkeren, dat Asto de aangenomen werkzaamheden kan verrichten zonder dat zij nog voorbereidende werkzaamheden in of aan die ruimten c.q. het terrein hoeft te verrichten.
14.5 Kosten die ontstaan doordat Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering en/of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden, behoudens in het geval van overmachtsituaties, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
14.6 Bij aanneming van het werk dient Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever een Particulier is, tijdig voor aanvang van de werkzaamheden er zorg voor te dragen dat alle bij of krachtens de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden genomen, ongeacht op wie de wettelijke plicht tot het nemen van de maatregelen mocht rusten. In geval Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Asto, onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd hetzij haar werkzaamheden op te schorten totdat de vereiste veiligheidsmaatregelen alsnog zijn getroffen, hetzij de vereiste maatregelen zelf op kosten van Opdrachtgever te treffen.
14.7 Bij Aanneming van werk is Asto gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en de overeengekomen prijs of prijzen met inachtneming van de bij Asto gebruikelijke tarieven aan te passen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Asto, hetzij op verzoek of last van Opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe of gewijzigde (bouw-) voorschriften, boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle Overeenkomsten en alle nadere Overeenkomsten welke daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Asto zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24187310. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. Alle vorige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vervallen.